Cabirka Guud ee Culeyska iyo Miisaanka

Cabirka Guud ee Culayska

Halbeegyada la isla gartey in lala isticmaalo Nidaamka Caalamiga ee Halbeega dunida waxaa ka mid ah kuwan hoos ku xusan.


Magaca Astaanta Xadiga Halbeega SI ee La Midka ah
Halbeegyada si guul loo isticmaalo
daqiiqad min Wakhti (SI unit multiple) 1 min = 60 s
Saacad h wakhti (SI unit multiple) 1 h = 60 min = 3600 s
Maalin d wakhti (SI unit multiple) 1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s
degree ° plane angle (Halbeega geesaha) 1° = (π / 180) rad
astaanta daqiiqada plane angle (Halbeega geesaha) 1′ = (1 / 60)° = (π / 10800) rad
astaanta ilbiriqsiga plane angle (Halbeega geesaha) 1″ = (1 / 60)′ = (1 / 3600)° = (π / 648000) rad
hektar ha dherer (decimal unit multiple) 1 ha = 100 a = 10000 m2 = 1 hm2
litir l or L mug (decimal unit multiple) 1 L = 1 dm3 = 0.001 m3 = 1000 cc = 1000 cm3
ton t mug (decimal unit multiple) 1 t = 103 kg = 1 Mg
Halbeega Logarithmic
neper Np dimensionless ratio of field quantities LF = ln(F / F0) Np
    dimensionless ratio of power quantities LP = 12 ln(P / P0) Np
bel, decibel B, dB dimensionless ratio of field quantities LF = 2 log10(F / F0) B
    dimensionless ratio of power quantities LP = log10(P / P0) B
Halbeegyada loo Isticmaalo Tijaabada
electronvolt eV awood (energy) 1 eV = 1.60217653(14)×10−19 J
unified atomic mass unit
dalton
u
Da
mass 1 u = 1 Da = 1.66053886(28)×10−27 kg
astronomical unit ua[1][2][3] length 1 ua = 1.49597870691(6)×1011 m
Natural units (n.u.)
n.u. of speed (xawaaraha iftiinka meel madhan) c0 xawaare 299792458 m / s (exact)[4]
n.u. of action (reduced Planck constant) ħ Ficil 1.05457168(18)×10−34 J·s
n.u. of mass (electron mass) me mug 9.1093826(16)×10−31 kg
n.u. of time ħ / mec02 wakhti 1.2880886677(86)×10−21 s
Halbeega Atomiga (a.u.)
a.u. of charge (elementary charge) e electric charge 1.60217653(14)×10−19 C
a.u. of mass (electron mass) me mug 9.1093826(16)×10−31 kg
a.u. of action (reduced Planck constant) ħ Ficil 1.05457168(18)×10−34 J·s
a.u. of length, bohr ([Bohr radius]) a0 length 0.5291772108(18)×10−10 m
a.u. of energy, hartree (awooda Hartree) Eh awood 4.35974417(75)×10−18 J
a.u. Wakhtiga ħ / Eh wakhti 2.418884326505(16)×10−17 s

Xigasho wax ka badal

  1. Template:SIbrochure8th
  2. ISO 80000
  3. (PDF), p. 23 http://www.iau.org/static/publications/stylemanual1989.pdf  Maqan ama ebar |title= (caawin)
  4. In this case it is not the speed of light, but the length of the metre that is obtained by experiment