Sinaandarro

Sinaandarro waa markay maqantahay sinaansho.