Sharci waa xeerka ama qanuunka ku jiro bulshada.

Sharciga waa loo simanyahay